Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön haasteet

Pixabay

Olemme varhaiskasvatuksessa työskennellessämme törmänneet erilaisiin haasteisiin, kun olemme tehneet yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän kanssa lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen valmistelun aikana sekä sijoituksen aikana (Lastensuojelulaki 417/2007, §52a). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) ja varhaiskasvatuslaissa (2018, §4) linjataan, että kaikkea tehtävää yhteistyötä tulee ohjata lapsen edun ensisijaisuuden. On tärkeää, että lasten asioihin liittyvän yhteistyön käytänteistä on sovittu yhdessä. Lähtökohtana yhteistyössä on, että sitä tehdään aina huoltajan suostumuksella. Siinä tulee myös noudattaa salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018) Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välillä tehtävässä yhteistyössä voi kuitenkin tulla vastaan tilanteita, joissa vanhemmat eivät anna suostumusta liittyen tietojen siirtämiseen varhaiskasvatuksessa.

Lapsen edun varmistaminen

Lapsen edun määrittely ei ole helppoa eikä yksiselitteistä. Kuka varmistaa, että lapsen etu toteutuu, jos tiedonkulku yhteistyötä tehtäessä ei eri toimijoiden välillä toimi? Mikään laki ei estä luovuttamasta tilanteen vaatimaa tietoa esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Jokainen lastensuojelun ammattilainen tekee henkilökohtaisista lähtökohdistaan päätöksen lasta koskevien tietojen luovutuksesta eteenpäin. Tämä aiheuttaa usein epäselviä tilanteita ja eriarvoisuutta. Vaikka lähtökohtana on vanhemman suostumus tietojen luovuttamiseen, mikä on toimintatapa, jos vanhempi ei näekään tilannetta lapsen edun näkökulmasta vaan oman etunsa lähtökohdista.

Kokemuksemme on, että olemme varhaiskasvatuksen puolelta aktiivisia ja avoimia kommunikoinnissa lastensuojelun suuntaan, mutta valitettavasti emme ole kokeneet vastavuoroisuutta kovinkaan usein. Toki ymmärrämme resurssien riittämättömyyden ja työntekijöiden vaihtuvuuden tuomat haasteet. Varhaiskasvatuksessa toimitaan lapsen ja perheen kanssa päivittäin. Miksi tätä arjen tietoa ei hyödynnetä pohtiessa lapsen ja perheen kokonaistilannetta?

Yhteinen toimintatapa

Jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja lapsen edun mukaista, tiedonkulun ja vastuunjaon tulisi olla erityisen selkeää. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan sekä muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018) Yhteistyö ei voi perustua pelkästään toistuvasti tehtäviin lastensuojeluilmoituksiin. Yhtenäiset toimintaohjeet lastensuojelusta varhaiskasvatukseen kulloisessakin tilanteessa ovat ehdottoman tärkeät. Koemme, että ohjeet ovat tällä hetkellä hyvin vaihtelevia ja täysin riippuvaisia siitä, kuka työntekijöistä ohjeistuksen antaa.

Kohti yhteistä tavoitetta

Varhaiskasvatuksessa toimintaamme ohjaa kaikessa lapsen edun lähtökohta. Jotta tämä lähtökohta toteutuisi myös yhteistyössä lastensuojelun kanssa, tulisi meillä olla säännölliset yhteistyöpalaverit, joissa arvioidaan, suunnitellaan ja kehitetään toimivia yhteistyön muotoja moniammatillisesti. Yhteistyön ollessa sujuvaa kaikkien osallisten etu toteutunee paremmin.

Ammatillinen ja arvostava toimintatapa on kaiken yhteistyön perusta. Ajantasainen tieto moniammatillisen tiimin jäsenten työnkuvista auttaa meitä hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisuutta kussakin tilanteessa.

Selkeät ja yhdessä sovitut käytänteet tukevat sekä varhaiskasvatuksen että lastensuojelun henkilöstöä toimimaan yhdenmukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa.

Pixabay

Pohdintoja kirjasivat varhaiskasvatuksen opettaja Etelä-Suomesta ja päiväkodin johtaja Pohjois-Savosta.


Lähdekirjallisuutta:

  1. Opetushallitus. (2018/2022).Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Opetushallitus.
  2. Varhaiskasvatuslaki 540/2018.
  3. Lastensuojelulaki 417/2007.
  4. YK:n lastenoikeuksien sopimus.
  5. Rita-Kasari, K. & Tiikkainen, J. (2021). Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen yhteistyö – varhaiskasvatus ehkäisevän lastensuojelutyön toteuttajana [Kandidaatintutkielma, Oulun yliopisto].
  6. Siik, E. (2019). Moniammatillista yhteistyötä systeemien rajapinnoilla – Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen moniammatillista yhteistyötä kuvaavat diskurssit [Pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto].
  7. Unicef. Lapsen oikeuksien sopimus.

Share this post