Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Murot maidolla vai ilman

Blogissamme pohdimme taloudellisesta näkökulmasta päiväkodin johtajan työhyvinvointia sekä työn ristiriitaisuutta. Kuinka se toteutuu ja mitkä asiat sitä haastavat? Mitkä tekijät ylipäätään vaikuttavat hyvinvointiin ja kuinka paljon raha näyttelee siinä osuuttaan?

Varhaiskasvatus yksikönjohtajan työnkuva on monipuoleinen, laaja-alainen, haastava, innostava ja kiinnostava sekä nopeasti muuttuva ja vaihteleva. Hallittavana on monia eri johtamiskokonaisuuksia henkilöstö-, pedagogiikan ja osaamisen johtamista, asiakas-,  ja verkostoyhteistyötä sekä turvallisuusjohtamista. Kaikkiin näihin liittyy taloudellinen vastuu, omat murot. Säästetäänkö sijaiskuluissa? Onko saatavilla pätevää henkilöstöä? Tarvitaanko uusia vai kierrätettyjä materiaaleja? Millaiset määrärahat meitä ohjaa? Millaisilla arvoilla johdetaan varhaiskasvatusta taloudellisesti? Tarvitaanko uusia vai vanhoja tiloja? Onko henkilöstön koulutuksella ja osaamisella väliä?

Jokaisen johtajan tulisi ajatella työtänsä, lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä. Pedagoginen johtaminen vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun ja inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Yksikön johtaminen on myös ihmisten ja vuorovaikutuksen johtamista. Työelämässä keskeisessä asemassa ovat tehokkuus ja taloudellisuus, mutta miten määritellään investoinnit ihmisiin? Onko sillä arvoa ja miten se määritellään tai mitataan? Onko lapsen hoitopäivän sisällöllä väliä? Kuka lastani hoitaa ja miten?

Tänä päivänä työltä odotetaan myös merkityksellisyyttä ja jatkuvaa innostumista. Johtaminen on muuttumassa pois kaikkitietävästä ja käskyttävästä johtamisesta ja tilalle on tullut uusia tehokkaampia tapoja johtaa, kuten valmentava johtaminen tai Huomaa Hyvä- ja vahvuuksien johtaminen. Työntekijät ovat tärkeässä asemassa työyhteisön vahvuuksien ja osaamisen kehittämisessä, joka vaikuttaa vetovoimaan ja palvelun laatuun sekä lasten ja perheiden elämään olennaisesti. Kaadetaanko omiin muroihin maitoa vai syödäänkö sinällään.

Kuva: Pixabay

Työhyvinvoinnin tarkoitus on parantaa työhön innostumista, siinä jaksamista ja siihen asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Työhyvinvointi on monien tekijöiden summa. Varhaiskasvatuksessa yksikön johtajan työhyvinvointiin vaikuttavia työn sisäisiä tekijöitä ovat mm. organisaation johtaminen, työyhteisön ilmapiiri sekä perheet ja työntekijät. Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat myös johtajan oma persoona, jaksaminen sekä kotiolot. 

Lähtökohtaisesti voi ajatella, että työhyvinvointi mahdollistuu, jos työn myönteiset piireet ovat isommat kuin sen kuormittavat tekijät. Tilapäisesti tämä tasapaino voi hetkellisesti painua enemmän toiseen suuntaan, mutta pitemmällä ajanjaksolla ihanteellista olisi pysyä tasapainossa. Työn myönteisinä piirteinä pidetään työn hallintaa, vaikuttamisen ja kehittymisen mahdollisuutta, innovatiivista ilmapiiriä sekä kannustavaa ja osallistavaa johtamista. Kuormittavina tekijöinä taas pidetään mm. riittävän työajan puuttuminen, henkilöstön ylikuormittuminen, pätevän henkilöstön puuttuminen ja krooninen sijaispula.

Johtajilta vaaditaan usein tarkkaa taloudellista toimintaa, ja sen seuraamista. Samaan aikaan voi olla, ettei näille tehtäville tarjota työaikaa. Johtajan työnkuvaan voi kuulua myös kasvatusvastuu ryhmässä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi sijaisia on hankittava keskeltä lapsiryhmää. Silloin voi kyseenalaistaa, toteutuuko läsnäolo ja laadukas varhaiskasvatus. Organisaation johtaminen, samoin kun alalla olevien lakien ja määräysten kanssa ristiriidassa oleminen tai edes oikealla polulla kulkeminen ovat välillä haastavia, epävarmuutta sekä epämukavuutta aiheuttavia tekijöitä.  Tällainen ristiriitainen johtaminen pilaa koko toimintaa sen kaikilla tasoilla. Samanlaisia esimerkkejä kentältä löytyy useita.

Väistämättä näitä asioita pohdiskellessa mieleen tulee, onko meidän muro kulhoon saatavilla maitoa?  Vai tyydymmekö syömään murot kuiviltaan? Valitsemmeko tai mahdollistammeko tämän itse? Suostummeko tähän kaikkeen oman hyvinvointimme kustannuksella? Päiväkotien hyvä johtaminen ja lähiesimiestyö ovat varhaiskasvatuspalvelun laadun tae sekä kestävien ratkaisujen ja kehittämisen turva. Hyvä johtaminen on kuitenkin mahdollista vain, jos sekä palveluun, että esimiestyöhön on saatavilla riittävät resurssit.  

Kirjoittajina kaksi humoristista vakalaista pohjoisesta etelään


 Lähteet

  1. Manka M., Heikkilä-Tammi K. & Vauhkonen A. 2012. Työhyvinvointi ja tuloksellisuus, Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.Tampereen yliopisto.
  2. OAJ.2017. Esimiestyöt vievät ajan johtamiselta. Päiväkodin johtaja 2017 -kysely. OAJ, Lastentarhanopettajaliitto. Viitattu 17.5.2022. https://www.oaj.fi/globalassets/julkaisut/2017/paivakodin_johtaja_2017__kysely_final_sivut1.pd
  3. Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus – ”VahVa” ja ”Vakaa johtaja” -koulutusten blogi
  4. Vastela Janna. Opinnäytetyö 2022. Positiivinen johtaminen varhaiskasvatuksessa, Positiivisen johtamisen toimintamallin kehittäminen Riihimäen varhaiskasvatukseen. LAB ammattikorkeakoulu. Sosionomi, sosiaali- ja terveysala. 

Share this post