Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka

Perusarki palkitsee varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuskentän haasteet ovat olleet viime aikoina paljon esillä julkisuudessa. Vaikka epäkohtia on osaltaan hyväkin tuoda julki, haluaisimme kuitenkin muistuttaa miten paljon hyvää ja laadukasta toimintaa varhaiskasvatuksessa on.  Varhaiskasvatuksessa työskentely on vaikuttavaa ja arvokasta sekä samaan aikaan vaativaa ja vastuullista. Kirjaimellisesti pienten lasten kanssa työskenteleminen on tulevaisuuden tekemistä. (Ahonen 2023, 9.)

Parhaimmillaan laadukas varhaiskasvatus tukee lasta ja koko perhettä, ja on myös varhaiskasvattajille antoisa, palkitseva ja mielekäs työ. Tässä blogitekstissä tarkastelemme varhaiskasvatusta myönteisessä valossa niin lasten, vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön kuin esihenkilöiden näkökulmasta käsin. Keräsimme varhaiskasvatuksen positiivisia näkökulmia eri tahoilta pienimuotoisilla kyselyillä.

”On ihanaa tulla päiväkotiin” –poika 5v.

Lasten näkökulmasta varhaiskasvatus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, tukee lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä ehkäisee syrjäytymistä (Opetushallitus, 2023). Aikaisella varhaiskasvatuksen aloituksella on näyttänyt olevan lisäksi myönteinen vaikutus mm. koulumenestykselle ja jatkokouluttautumiselle sekä maahanmuuttajataustaisten ja vähäosaisten perheiden lasten koulumenestykselle sekä syrjäytymisen ehkäisylle työelämässä (Toivanen-Visti, 2019).

Kyselimme varhaiskasvatuksessa olevilta lapsilta, mikä heidän mielestänsä on päiväkodissa kaikkein parasta. Lapset saivat kertoa asioista omin sanoin. Vastausten perusteella merkityksellisimpiä asioita näyttäisi olevan tavalliset arkiset puuhat päiväkodissa, kuten värittely, retket, laulaminen, askartelu, sadun kuunteleminen ja lepääminen sekä syöminen (erityismaininnan sai puuro). Eräs lapsi kertoi, että päiväkotiin on ihana tulla, ja ruokakin on aina niin ihanaa. Parasta jokaisen vastaajan mielestä oli kuitenkin ehdottomasti leikit kavereiden kanssa.

”On tärkeää, että tietää lapsensa olevan turvassa, päiväkodissa.” – päiväkoti-lapsen huoltaja

Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistäminen.  Toimiva ja luottamuksellinen suhde varhaiskasvattajien sekä huoltajien välillä tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja helpottavat huolen puheeksi ottamista. Varhaiskasvatus on tarvittaessa tukemassa myös vanhempien omaa jaksamista ja sitä kautta myös perheiden hyvinvointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, Ranta 2022)

Vanhemmille tehdyn pienimuotoisen kyselyn perusteella huoltajat pitävät tärkeänä muun muassa päiväkodin monipuolista toimintaa, erilaisten taitojen harjoittelua sekä kaverisuhteiden syntymistä lasten välillä. Yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa nähdään myös merkityksellisenä; vanhemmat ovat kiitollisia ystävällisistä, luotettavista, huolehtivista ja pysyvistä kasvattajista. Näiden lisäksi mainittiin myös rajojen ja rakkauden tasapainon, rutiinien, monipuolisen ruuan, päiväkodin toimitilojen sekä huolien puheeksi ottamisen tärkeys. Vastauksissa tuli esille myös, että vanhemman oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat lisääntyneet, kun varhaiskasvatus on mukana tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä.

Kuva Pixabay

”Parasta työssä on, kun jokainen päivä on erilainen. Se kun lapset oppivat aina jotain uutta. Nähdä kasvu ja kehitys omin silmin.” -Varhaiskasvatuksen työntekijä

Työ varhaiskasvatuksessa on hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Pienimuotoisessa kyselyssä varhaiskasvattajat nostivat työnsä parhaiksi puoliksi mm. lasten kanssa toimimisen, lasten oppimisen, onnistumisten ja kasvun seuraamisen sekä sen, kuinka työssä pääsee käyttämään luovuutta ja omia vahvuuksiaan. Muita positiivisia asioita olivat esimerkiksi hyvä työyhteisö ja työilmapiiri, huumori sekä tiimityöskentely.

Vaikka päiväkodin rutiinit toistuvat melko samanlaisina päivästä toiseen, työ on silti vaihtelevaa: toimitaan sisällä ja ulkona, lähialueilla retkeillen, kaupungissa ja metsässä. Kyselyssä tuotiin positiivisena asiana esille sitä, kuinka työssä saa olla liikkeessä ja pääsee myös ulkoilemaan. Myös omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden hyödyntäminen koettiin tärkeänä useassa vastauksessa. Esimerkiksi käsillä tekeminen, musikaalisuus, kiinnostus teatteriin tai liikunnallisuus voivat olla varhaiskasvattajien työssään hyödyntämiä vahvuusalueita.

Varhaiskasvatuksessa korostuu vuorovaikutus, ja vuorovaikutus mahdollistaa aitojen, merkityksellisten ihmissuhteiden luomisen. Ahonen (2017, 78-79) toteaa, että jos varhaiskasvatuksen keskeisin tekijä tulisi kiteyttää yhdellä sanalla, sana olisi juuri vuorovaikutus. Se on sosiaalisen ympäristömme ydin, ja sitä tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla. Keskusteluissa henkilökunnan kanssa moni varhaiskasvattaja kertoi nauttivansa vuorovaikutuksesta paitsi lasten kanssa, myös tiimityöskentelystä, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. Myös Sandberg (2021, 24) nostaa laadukkaan varhaiskasvatuksen keskiöön vuorovaikutuksen.  Vastuulliset, moniammatilliset tiimit ja työyhteisöt, joissa kunnioittava, ratkaisukeskeinen ja vahvuusperustainen vuorovaikutus on arkipäivää, osaavat vastata eri-ikäisten ja erilaisten lasten yksilöllisiin tuen, kasvatuksen ja hoidon tarpeisiin. On äärimmäisen palkitsevaa nähdä, kuinka lapsi oppii ja kehittyy, ja kuinka me päiväkodissa voimme omalla toiminnallamme olla tähän myötävaikuttamassa. Kokemuksemme mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan paitsi tukea lapsia ja perheitä erilaisten haasteiden kanssa, myös ennaltaehkäistä niitä. Tämä on monelle kasvattajalle merkittävää ja arvokasta, kun he pohtivat omaa työtään.

Parasta työssä on ihan kaikki. Lasten hyvinvoinnin ja oppimisen eteen tehtävä työ on kaiken kaikkiaan hyvin palkitsevaa” – päiväkodinjohtaja

Työn mielekkyys koostuu päiväkodinjohtajien kokemana lasten, heidän huoltajien sekä henkilöstön kanssa koetuista kohtaamisista ja keskusteluista. Keskusteluissa sekä kohtaamisissa kirkastuu yhteisen työn sekä tavoitteiden päämäärä ja saavuttaminen. Päiväkodinjohtajat toivat esille myös henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen kysyttäessä työn mielekkyyttä. Hyvinvoiva työyhteisö tarvitseekin tuekseen läsnä olevan johtajan, joka osaa kuunnella sekä myös tarttua tarvittaessa toimeen. (Ahonen 2023, 231.)

Tyytyväiset, onnelliset ja hyvinvoivat lapset ja huoltajat sekä työyhteisössä hyvinvoivat tiimit tuovat päiväkodinjohtajille onnistumisen tunteen heidän omassa työssään. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi onkin toimiva tiimityö. Hyvin toimivan tiimin positiivisuus heijastuu lapsiin ja koko työyhteisöön. Myös kiperien tilanteiden ratkaiseminen tuo onnistumisen tunnetta. Nämä yhteiset oivaltamiset ongelmanratkaisuissa esim. henkilöstön tai kollegan kanssa vahvistavat osaamisen sekä onnistumisen tunnetta työstä. (Ahonen 2023, 15–29.)

Kuva Pixabay

Parasta varhaiskasvatuksessa onkin juuri lapset ja heidän hyvinvointinsa ja oppimisen eteen tehtävä työ. Varhaiskasvatus on tärkeää sekä merkityksellistä työtä yhteiskunnassamme. Perheet arvostavat työtämme ja saamme työssämme nähdä päivittäin lasten ilon ja riemun. Päiväkodinjohtajan työ on palkitsevaa ja se koostuu päivittäin yhdessä tekemisestä hyvällä fiiliksellä.

Sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevät että varhaiskasvatuspalveluita käyttävät löysivät paljon hyvää ja merkityksellistä varhaiskasvatuksen arjesta. Kaiken kaikkiaan varhaiskasvatus on yhdessä toimimista, arkista aherrusta, haleja ja syliä, naurua ja itkua – täyttä elämää eteenpäin.  Meille kaikille lasten kanssa työskenteleville on suuri etuoikeus saada olla mukana luomassa hyvää ja turvallista lapsuutta jokaiselle lapselle – ja sitä kautta myös hyvinvointia tulevaisuuteen. Olkaamme siis ylpeitä tekemästämme työstä ja muistakaamme arjessa kaikki hyvä ja toimiva!

Kuva: Varhaiskasvatuspäivän aineisto

Blogitekstin ovat kirjoittaneet ”Kolme toiveikasta vaka-johtajaa”


Lähteet

Ahonen, L. 2023. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa. PS- kustannus

Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. PS-kustannus.

Opetushallitus (2023) Mitä on varhaiskasvatus? Haettu 3.3.2023 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-varhaiskasvatus

Ranta, S. 2021: Kasvun juuret. Miten tuen lapsen oppimista ja hyvinvointia? PS-Kustannus.

Sandberg, E. 2021: Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. PS-kustannus.

Toivanen-Visti, O. 2019: Varhaiskasvatuksella huomattavasti suurempi rooli osaamisen kehittymisessä kuin aiemmin luultu. Haettu 3.3.2023 osoitteesta https://www.mustread.fi/artikkelit/varhaiskasvatuksella-huomattavasti-suurempi-rooli-osaamisen-kehittymisessa-kuin-aiemmin-luultu/

Varhaiskasvatuspäivän aineisto https://www.vol.fi/aineistot/ [viitattu 19.3.2023]

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022) Opetushallitus. Haettu osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf

Share this post