Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Henkilöstön vahvuudet ja oppiva yhteisö

Työn hallinnan tunne osana työhyvinvointia

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työn hallinnan tunne on kokemusta siitä, että työ  sujuu, on tasapainossa muun elämän kanssa ja on sopivan haastavaa, mutta ei liian kuormittavaa tai uuvuttavaa (työterveyslaitos). Työn hallinnan tunnetta voivat horjuttaa monet erilaiset tilanteet. Kokemus hallinnasta tai sen puutteesta on yksilöllistä. 

Hallinnan tunne itsessään on kompleksinen kokonaisuus, johon vaikuttavat henkilön yksilölliset ajatukset, tunteet ja toimintatavat yhdistettynä erilaisiin konteksteihin, kuten työntekijöiden osaamiseen, tiimityön ja rakenteiden toimivuuteen sekä johtamisen laatuun ja tapoihin. Kompleksisuudestaan huolimatta työn hallinnan tunteesta voidaan tunnistaa ilmiötä yhdistäviä teemoja, ja hallinnan tunnetta työssä voidaan vahvistaa monin tavoin. Motivaatiotekijöiden selvittäminen ja näkyväksi tekeminen lisäävät tietoisuutta siitä, miksi  juuri tämä työntekijä haluaa olla meillä töissä. Se myös lisää tietoisuutta kunkin työntekijän  omista vahvuuksista, ja auttaa esihenkilöä ja henkilöstöä jakamaan työtehtäviä  työyhteisössä. 

Haluamme vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia 

Tämän blogin kirjoittajina toimivat kolme päiväkodin johtajaa, jotka työskentelevät eri  puolella Suomea. Toteutimme henkilöstöllemme kyselyitä työn hallinnan tunteeseen  liittyvistä asioista, ja esittelemme kyselyiden tuloksia sekä niistä nousseita ajatuksia sekä jatkopohdintaa tässä blogitekstissä. Allekirjoittaneet työskentelevät sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla, ja toimintaympäristöt eroavat toisistaan pitäen sisällään eri kokoisia yksiköitä ja erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja (mm. varhaiskasvatus, esiopetus, avoin varhaiskasvatus, englanninkielinen varhaiskasvatus). Johtamisen kokonaisuuksien ja yksiköiden eroista huolimatta henkilöstön kyselyissä tuli ilmi useita yhteneväisiä teemoja, jotka olemme nostaneet tämän blogin keskeisiksi aihealueiksi.  

Henkilöstön kyselyiden pohjalta laadimme huoneentaulun, jonka toivomme palvelevan  varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja esihenkilöitä työn hallinnan tunteen vahvistamisessa.  Huoneentaulun löydät tämän blogitekstin lopusta. 

Työn hallinnan tunnetta heikentäviä ja vahvistavia asioita 

Varhaiskasvatuksessa työtä tehdään vahvasti vuorovaikutuksella ja sensitiivisyydellä  nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ja lainsäädäntö  määrittelevät työn tekemisen vaatimukset ja varhaiskasvatuksen laadun. Kaukana takana päin ovat ajat, jolloin riitti, että osasi laulaa, leikkiä ja askarrella lasten kanssa. 

Henkilöstön kyselyistä nousi esille erilaisia tilanteita, joiden koettiin horjuttavan työn hallinnan tunnetta varhaiskasvatuksen arjessa. Yksi selkeästi esille nouseva teema oli työkavereiden äkillinen puuttuminen ja sijaisten saatavuus.

Työkaverin puuttuessa päivän suunnitelmia voi joutua muuttamaan nopeasti, jonka koettiin  horjuttavan omaa hallinnan tunnetta. Jos lapsiryhmään saadaan sijainen, jolle ryhmä ei ole  ennestään riittävän tuttu, sijaisen ohjaamiseen ja perehdyttämiseen kuluu aikaa ja energiaa. Työ täytyy organisoida uudelleen.

 Muita hallinnan tunnetta horjuttavia asioita olivat kiireellisten työtehtävien aiheuttamat  aikataulupaineet, kiireen ja metelin mukanaan tuomat keskittymisvaikeudet sekä vaativien  asiakasperheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Myös stressi koettiin hallinnan tunnetta heikentävänä asiana.

Hallinnan tunnetta vahvistivat työtehtävien priorisoiminen ja organisoiminen.  Muutostilanteissa on tärkeää tunnistaa oleellisimmat ja kiireellisimmät työtehtävät ja  keskittyä niihin. Ehdottomasti tärkeimpänä työtehtävänä henkilöstö mainitsi lapset ja heistä huolehtimisen.

Yhden tehtävän suorittaminen kerrallaan auttaa keskittymään tekemiseen ja sitä kautta vahvistaa tunnetta työn hallittavuudesta. Muina hallinnan tunnetta vahvistavina asioina mainittiin muun muassa omien tunteiden käsitteleminen ja sääteleminen, huomion kiinnittäminen omaan läsnäoloon ja hengittämiseen, sekä avun pyytäminen työkavereilta mahdollisuuksien mukaan.

Työkavereiden ja esihenkilön tuki koettiin tärkeänä haastavissa tilanteissa. Armollisuus itseään kohtaan ja omien ajatusten vahvistaminen “Olen selvinnyt haastavista  tilanteista aiemminkin, teen parhaani ja se riittää” auttavat lisäämään hallinnan tunnetta.

Esihenkilö luo raamit, mutta pallo on työntekijöillä 

Yksikön vastaavan vastuulla on huolehtia siitä, että varhaiskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Johtamisella voidaan vaikuttaa työn hallinnan tunteen syntymiseen ja työhyvinvoinnin kokemiseen monin tavoin.   

Päiväkodeissa on käytössä erilaisia työn tekemisen rakenteita. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä tietää ja taitaa oman roolinsa niin omassa tiimissään kuin koko työyhteisössäkin. Roolien ei tarvitse olla samanlaisia, vaan työpaikalla voidaan sopia työn  tekemisen tavoista hyödyntäen työntekijöiden vahvuuksia. Varhaiskasvatuksen moniammatillisissa tiimeissä voidaan jaetun johtajuuden keinoin hyödyntää jokaisen  vahvaa osaamista. Viestintä ja vuorovaikutus ovat avaintekijöitä onnistumisessa. 

Yksikössä on hyvä olla muutamia työntekijöitä, jotka hahmottavat varhaiskasvatuksen  arjen kokonaisuuden. Kaikkien ei tarvitse hallita kaikkea, mutta jos jokainen osaa jotakin, voidaan hyvällä yhteistyöllä ja viestinnällä luoda yhteistyötä tukeva ilmapiiri, jossa  työkaverilta voi kysyä apua ja neuvoa. Esihenkilön tehtävänä on varmistaa  palaverikäytännöt, työvuoroihin kuuluvat erityistehtävät, työroolin vastuutehtävät sekä  viestintä- ja tiedotustavat. 

Esimerkiksi onnistunut työvuorosuunnittelu on paitsi laadun, myös turvallisuuden 
näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Toimimattoman viestinnän tai rakenteiden vuoksi  työvuorolistan tekijä ei välttämättä tiedosta työnsä vaikutuksia kokonaisuuteen.   

Puutteelliset rakenteet vievät aikaa ja aiheuttavat ylimääräistä työhön kuulumatonta  painetta ja epävarmuutta. Voi tulla sekaannuksia, viestintäongelmia tai mahdollisia vaaratilanteita. Kun muutoksia tapahtuu varhaiskasvatuksen arjessa lähes päivittäin, niihin on järkevää varautua tekemällä joustavat suunnitelmat, jotka käydään läpi viikoittain tiimipalavereissa ja kirjataan ylös niin, että suunnitelman toteuttaminen on mahdollista vaikka oman tiimin jäseniä olisi esimerkiksi sairaana. Aamuisin voidaan pitää  “minuuttipalaveri” ja tehdä tarkentavia suunnitelmia muuttuneessa tilanteessa.    

Hallinnan tunnetta edistää, kun lapsia ja heidän turvallisuuttaan koskevat tiedot ovat  helposti löydettävissä, huoltajien yhteystiedot saatavilla ja tärkeimmät toimintatavat nähtävillä. Näin vastuuta onnistuneesta päivästä pystyvät paremmin kantamaan myös sijaiset. 

Työn hallinnan tunnetta yksilössä ja yhteisössä heikentää epäselvä tilanne vastuunjaossa.  Mikäli on epäselvää, mitkä asiat kuuluvat johtajan vastuulle ja mistä asioista työntekijät  voivat päättää työyhteisössä itsenäisesti, syntyy helposti paljon puhetta ja mielipiteen vaihtoa sekä olettamuksia. Nämä “käytäväpuheet”  kuormittavat yhteisöä. Vastuista  voidaan keskustella käyttämällä vaikuttamisen kehää apuvälineenä (mihin voin vaikuttaa,  mihin en voi vaikuttaa). Henkilöstölle tulee antaa vastuuta ja työntekijälle lupa käyttää  saamansa vastuu parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin vahvistetaan työntekijän omistajuutta omasta työstään. 

Hallinnan tunnetta heikentää usein myös tunne yksin tekemisestä. Työntekijän pitää  kantaa vastuu tilanteessa, jossa lapsia on paljon ja työkaveri hetkellisesti esimerkiksi  kokouksessa. Yhteisöllisessä työyksikössä tunne avun saamisesta on aina lähellä.  Yhteisöllisyys on voimavara, jota esihenkilö voi edistää ja vahvistaa yhdessä  henkilökunnan kanssa.   

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kulttuuri eivät synny työyhteisöön itsestään. Ne  vaativat johtajalta ja koko työyhteisöltä halua toimia yhdessä. Yhteistyöhön  panostamisesta hyötyvät työntekijöiden lisäksi myös lapset, kun tuttuja ja turvallisia  aikuisia on enemmän. Kun lapset nähdään oman päiväkotinsa (ei vain lapsiryhmänsä)  jäseninä, yhteistyö on luontevaa ja mielekästä. Yhteistä vastuuta on kantamassa  leveämmät hartiat. Yhteistyön tekemisen ja avun antamisen täytyy kuitenkin olla  tasapuolista ja kaikkia koskevaa, ettei se muodostu työyhteisön hyvinvointia  kuormittavaksi tekijäksi. Parityöskentely tiimeittäin, yhteissuunnittelu ja pedatiimit voivat  olla keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseen. 

Huoneentaulu:  kaaoksesta hallintaan 

Together Everyone Achieves More ( TEAM) 

Päivät ovat erilaisia. Tilanteet vaihtuvat. Hengitä, kaikki järjestyy. 
Kun ryhmässä on struktuuri, lapset osaavat noudattaa sitä vaikka tilanteet muuttuvat. Tee  struktuurista yksinkertainen ja samalla joustava. Lapset kyllä sopeutuvat muuttuvaan  tilanteeseen, eivät kuitenkaan muuttuviin sääntöihin. 

Mitkä ovat tärkeimmät asiat tehtäväksi tänään? Mitä voit siirtää? Mitä voit tehdä  yhdessä jonkun kanssa?
Tee “to do” -listoja, jotta hallitset työmäärää. Voit siirrellä tehtäviä tilanteen mukaan ja  karsia turhia. Kiiretilanteessa näe tärkeimmät tehtävät.   

Et ole yksin, talossa on monta kasvattajaa 
Oven takana on työkaveri, joka päästää tauolle, jakaa yhdessä aamupalaa, tai lähtee  retkelle. Miten voitte yhdistämällä tehdä laadukkaammin? Voisiko pienet ja isot tehdä  jotain yhdessä? 

Esihenkilö on sinuakin varten 
Vaikka hänellä onkin kiire, palavereja ja asiakas puhelimen päässä. Laita soittopyyntö tai pyydä tapaamaan. Akuuteissa tilanteissa kysy työkaverilta neuvoa, mutta esihenkilö on aina kiinnostunut siitä, miten voit ja miten sinunkin työsi sujuisi paremmin. 

Yhteisöllisyys koko talossa 
Kun koko talossa noudatetaan suunnilleen samanlaista päivärytmiä, varhaiskasvatussuunnitelmaa, ja muita työtä ohjaavia rakenteita, on työkavereiden helpompi auttaa toisiaan myös naapuriryhmissä. Työmäärä helpottuu, kun se jakaantuu. Samat säännöt kaikille, ja puhalletaan yhteen hiileen. 


Tekstin ovat kirjoittaneet Saara Yli, Heli Liedes ja Daliah Javne

Share this post