Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Vahvaan pedagogiikkaan perustuva toimintakulttuuri auttaa sitoutumaan työhön

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muovautunut kokonaisuus, joka muodostuu yhteisön vuorovaikutuksessa (Vasu 2022, 31). Toimintakulttuurin rakentumisessa johtajuudella on merkittävä rooli, mutta kukaan johtaja ei voi yksin rakentaa pedagogisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa toimintakulttuuria, vaan siihen tarvitaan osaavaa, motivoitunutta henkilöstöä. Päiväkotien henkilökunta on moniammatillinen, mikä tuo työyhteisöön monenlaista ydinosaamista, mutta myös haasteita johtamiseen.

Varhaiskasvatuslaissa nostetaan esiin pedagogiikan painottaminen, joka velvoittaa yhteiseen arvo- ja kasvatuskeskusteluun tiimeissä ja yksiköissä. Yksiköissä keskusteluun tulee nostaa seuraavia asioita: millaiseen lapsikäsitykseen toimintamme perustuu ja mitkä ovat toimintaamme ohjaavia arvoja? Mikäli yhteisiä arvoja ei olla mietitty, jokainen työntekijä, tiimi ja yksikkö, toteuttaa niitä itselleen sopivalla tavalla (Vauhkonen, 2022, 37).

Hyvän pedagogisesti lapsen kasvua tukevan toimintakulttuurin rakentamisessa tärkeintä on miettiä ja kirkastaa yhdessä työn perustehtävää. Kenen takia työtä teemme ja miten voimme tehdä tämän työn parhaalla mahdollisella tavalla?  Tässä tehtävässä johtajalla on merkittävä, tärkeä rooli ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. Tähän johtaja tarvitsee kuitenkin osaavaa, koulutettua henkilökuntaa, joka yhdessä luo vision, miten päämäärä saavutetaan. Perustehtävän selkiytys ja yhdessä pedagogisesti mietityt toimintatavat auttavat päämäärän saavuttamista. Perustehtävän selkiyttäminen ja vision luominen päämäärän saavuttamiseksi yhdessä työntekijöiden kanssa on johtajan perustehtävä. (Kataja ym. 2022, 33.) Tälle keskustelulle ja arvioinnille tulee järjestää säännöllistä aikaa rakenteellisesti, jotta toiminta voi kehittyä haluttuun suuntaan. Henkilökunta tarvitsee myös tukea ja koulutusta jokaisen työntekijän tarpeiden mukaan.

Uusissa yksiköissä toimintakulttuuri luodaan alusta alkaen, mutta jokainen työntekijä tuo tullessaan oman panoksensa toimintakulttuuriin. Eri vuosikymmenien toimintatavat ja erilaista pedagogista osaamista omaavat työntekijät tuovat jokainen oman tapansa toimia ja muodostavat toimintakulttuuria. Tarvitaan vahvaa johtajuutta, jotta jokaisen työntekijän osaaminen ja vahvuudet voidaan nostaa esiin. (Parrila & Fonssen 2016, 66–67.)

Tänä päivänä varhaiskasvatuksen vaatimukset ovat aivan erilaiset kuin vuosikymmeniä sitten. Lasten ja vanhempien osallisuus painottuu vasun tavoitteissa.  Tämä edellyttää toimintakulttuurin kehittämistä siten, että lapsi on keskiössä, jonka ympärille toiminta rakennetaan. Vanhoihin juurtuneisiin toimintatapoihin on helppo jäädä kiinni, ja niitä on usein hankala muuttaa. Toiminnalle pitää löytyä vasun mukaiset pedagogiset perusteet. (Parrila & Fonsen 2016, 60–61). Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee tiedostaa, että päiväkodin tunneilmapiiri jättää jälkensä lapseen ja muovaa hänen toimintaansa sekä suhdettaan itseensä ja muihin ihmisiin. Lapselle hyväksyvä lämmin katse ja turvallisina, johdonmukaisina toistuvat rutiinit luovat hyvän pohjan kasvaa. (Ahonen 2023, 97.)

Toimintakulttuurin kehittymiseen haluttuun tilaan ja tämän päivän vaatimusten mukaiseksi tarvitaan ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka pystyvät ja haluavat tarkastella omaa toimintaansa lempeän kriittisesti. Tämän tarkastelun kautta jokaisen työntekijän on mahdollisuus tunnistaa omat vahvuutensa sekä kasvun paikkansa ja tiedostaa, millainen johdettava hän on työntekijänä. Tämä auttaa johtajaa tukemaan työntekijän vahvuuksia ja antamaan tukea tarvittaessa. (Kataja 2022, 35). Lämmin toisia tukeva ja arvostava vuorovaikutus sekä ammatillinen pedagogisesti perusteltu toimintakulttuuri antavat työntekijöille hyvän mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa ammatillisesti.

Ammatillinen pedagogisesti perusteltu toimintakulttuuri luo lämmintä toista arvostavaa vuorovaikutusta. Tämä auttaa työntekijöitä kehittymään sekä kasvamaan ammatillisesti ja kokemaan ylpeyttä työstään. Ammatillisesti itsensä päteväksi kokeva työntekijä kokee työssään onnistumisen tunteita, joka tukee työssä jaksamista.


Kirjoittaja: Anu Kallio


Lähteet:

Ahonen, L. 2023. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kataja, E., Oja, E., Terho, T.& Roos, E. 2022. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin tuuletusta – Yhdessä kohti onnistumisia. Teoksessa Kataja, E (toim.) Lumoudu lapsesta. Hämeenlinna: Hämeenlinna, 21–36.

Parrila, S. & Fonssen, E. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Juva: PS-kustannus.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. Opetushallitus

Vauhkonen, A-M 2022.  Millaisia asioita arvostan? Teoksessa Kataja, E (toim.) Lumoudu lapsesta. Hämeenlinna: Hämeenlinna, 37–51.

Share this post